Hasta Kayıt Programı

https://dosya.co/h2lkbqljecvb/Hasta_kayıt_sistemi.rar.html

def anaMenu():
  
  global menusecim
  
  print("""
 ═════════════════════════════════════
 1-hasta kaydı
 2-hasta kaydı güncelleme 
 3- Hasta listeleme
 4- Randevu alma 
 5- Randevu güncelleme 
 6- Randevu sil 
 7- Randevu listeleme 
 8- Hasta sorgulama
 9- kayıtlı hasta ve randevu sayısı
 10-Hasta sil
 11- muayneKaydı kaydı
 ═════════════════════════════════════ """)  

#batuhan

global tcNno,HastaKayıtNo,Adı,soyAdı,TelefonuDoğumTarihi,Adres
def hastaKayıt(dAdı):
  with open(dAdı, "a") as dosya:
    tcNo = input(str("tc girin: "))
    adı = input(str("Adını gir: "))
    soyAdı =input("soy ad: ")
    dogumTarigi =input(str("doğum tarihi gir: "))
    telefon = input(str("telfon no: "))
    hastaKayıtNo =input(str("hasta kayıt no: "))
    adres =input(str("adres gir: "))
    print("-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_")
    hastaBilgileri =tcNo+':'+adı+':'+soyAdı+':'+dogumTarigi+':'+telefon+':'+hastaKayıtNo+':'+adres
    dosya.write(hastaBilgileri)
    dosya.write("\n")
  dosya.close()
  print("işlem tamam hasta kaydı eklendi")
  kosul = input("randevu kaydetmek istermisiniz evet/hayır: ")
  if kosul == "evet":
    return randevuAlma('randevu.txt')
  elif kosul == "hayır":
    return anaMenu()
  else:
    print("haralı bir seçim yaptınız ana menüye yönlendiriliyorsunuz...")
global tcNo,tarih,saat,doktorAdı,teshis,ilaçlar,tahliller  
def randevuAlma(dAdı):
  tcNo=""
  while len(tcNo)!=11:
    tcNo = input("TC Kimlik No : ")
    
  with open("Hasta.txt","r") as dosya:
    hastalar = dosya.readlines()  
  durum = True
  for hasta in hastalar:
    kontrolHasta = hastalar[hastalar.index(hasta)][:-1].split(":")
    if(tcNo == kontrolHasta[0]):
      durum = False
      break
   # burası hasta varmı yokmu onu kontrol ediliyor 
  if(durum==False):
    with open(dAdı, "a") as dosya:
      tarih = input(str("tarih: "))
      saat =input("saat :")
      bos = ("yok")
      print("-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_")
      randevuBilgileri =tcNo+':'+tarih+':'+saat+':'+bos+':'+bos+':'+bos+':'+bos
      dosya.write(randevuBilgileri)
      dosya.write("\n")
    dosya.close()
    print("işlem tamam randevu kaydı eklendi")
  else:
    print("hasta kayıtlı dehil")
    kosul = input("hastayı kaydetmek istermisiniz evet/hayır: ")
    if kosul == "evet":
      return hastaKayıt('Hasta.txt')
    elif kosul == "hayır":
      return anaMenu()
    else:
      print("haralı bir seçim yaptınız ana menüye yönlendiriliyorsunuz...")
  
def hastaKayıtGuncelleme():
  tcNo=""
  while len(tcNo)!=11:
    tcNo = input("TC Kimlik No : ")
    
  with open("Hasta.txt","r") as dosya:
    hastalar = dosya.readlines()  
  durum = True
  for hasta in hastalar:
    kontrolHasta = hastalar[hastalar.index(hasta)][:-1].split(":")
    if(tcNo == kontrolHasta[0]):
      durum = False
      break
  
  if (durum == False):
    dosya = open("Hasta.txt","r")
    hastalar=dosya.readlines()
    dosya.close()
    isimListe = []
    for hasta in hastalar:
      degisken = hasta.split(':')
      ad=degisken[0]
      ad=ad.lower()
      isimListe.append(ad)
    sira=isimListe.index(tcNo.lower())
    yenitcNo = input("Yeni tc : ")
    yeniadı = input("Isim : ")
    yeniSoyisim = input("Soyisim : ")
    yenitelefon = input("telefon : ")
    yenidogumTarigi = input("dogum tarihi : ")
    yenihastaKayıtNo = input("yeni hasta kayıt no : ")
    yeniadres = input("Adres : ")
    degisken=hastalar[sira].split(":")
    degisken[0]=yenitcNo
    degisken[1]=yeniadı
    degisken[2]=yeniSoyisim
    degisken[3]=yenidogumTarigi
    degisken[4]=yenitelefon
    degisken[5]=yenihastaKayıtNo
    degisken[6]=yeniadres+"\n"
    guncelKayit = ':'.join(degisken)
    hastalar[sira] = guncelKayit
    dosya=open("Hasta.txt","w")
    yeniDeger=""
    for hasta in hastalar:
      yeniDeger+=hasta
    dosya.write(yeniDeger)
    dosya.close()
    print("hasta bilgileri güncellendi!")
  else:
    print("hasta bulunamadı")
  
def randevuGuncelleme():
  tcNo = input("Randevusunu güncellemek istediğiniz hastanın tc numarası : ")
  dosya = open("randevu.txt","r")
  randevular=dosya.readlines()
  dosya.close()
  randevuListe = []
  for randevu in randevular:
    degisken = randevu.split(':')
    ad=degisken[0]
    ad=ad.lower()
    randevuListe.append(ad)
  sira=randevuListe.index(tcNo)
  yenitcNo = input("Yeni tc : ")
  yeniTarih = input("tarih : ")
  yeniSaat = input("Saat : ")
  yeniDoktorAdı = input("doktor adı : ")
  yeniteshis = input(str("teşhis : "))
  yeniİlaç = input("ilaç : ")
  yeniTahlil = input("tahlil : ")
  degisken=randevular[sira].split(':')
  degisken[0]=yenitcNo
  degisken[1]=yeniTarih
  degisken[2]=yeniSaat
  degisken[3]=yeniDoktorAdı
  degisken[4]=yeniteshis
  degisken[5]=yeniİlaç
  degisken[6]=yeniTahlil+"\n"
  guncelKayit = ':'.join(degisken)
  randevular[sira] = guncelKayit
  dosya=open("randevu.txt","w")
  yeniDeger=""
  for randevu in randevular:
    yeniDeger+=randevu
  dosya.write(yeniDeger)
  dosya.close()
  print("randevu bilgileri güncellendi!")
    
def hastaListeleme():
  print("hastalar listelenecek")
  print("\nhasta listesi;")
  dosya=open("Hasta.txt","r")
  dizi=dosya.readlines()
  for hasta in dizi:
    degisken = hasta.split(':')
    tcNo=degisken[0]
    adı=degisken[1]
    soyAdı=degisken[2]
    dogumTarigi=degisken[3]
    telefon=degisken[4]
    hastaKayıtNo=degisken[5]
    adres=degisken[6]
    adres=adres[:-1]
    print("\t%d ) tcNo : %s\n\t adı : %s\n\t soyAdı : %s\n\t dogumTarigi : %s\n\t telefon : %s\n\t hastaKayıtNo : %s\n\t adres : %s"%(dizi.index(hasta)+1, tcNo,adı,soyAdı,dogumTarigi,telefon,hastaKayıtNo,adres))
  dosya=open('Hasta.txt','r')
  satirSayisi=dosya.readlines()
  mesaj=(len(satirSayisi))
  print("%s--- hasta sıralandı "%mesaj)
def randevuListeleme():
  print("randevualar listelenecek")
  print("\nrandevu listesi;")
  dosya=open("randevu.txt","r")
  dizi=dosya.readlines()
  for randevu in dizi:
    degisken = randevu.split(':')
    tcNo=degisken[0]
    tarih=degisken[1]
    saat=degisken[2]
    doktorAdı=degisken[3]
    teshis=degisken[4]
    ilaç=degisken[5]
    tahliller=degisken[6]
    tahliller=tahliller[:-1]
    print("\t%d ) tcNo : %s\n\t Tarih : %s\n\t Saat : %s\n\t DoktorAdı : %s\n\t teshis : %s\n\t İlaç : %s\n\t tahliller : %s"%(dizi.index(randevu)+1, tcNo,tarih,saat,doktorAdı,teshis,ilaç,tahliller))
  dosya=open('randevu.txt','r')
  satirSayisi=dosya.readlines()
  mesaj=(len(satirSayisi))
  print("%s randevu sıralandı "%mesaj)
  
def hastaSil():
  tcNo=""
  while len(tcNo)!=11:
    tcNo = input("TC Kimlik No : ")
    
  durum = False
  with open("Hasta.txt","r") as dosya:
    hastalar = dosya.readlines()
    for hasta in hastalar:
      yenihasta = hastalar[hastalar.index(hasta)].split(":")
      if(yenihasta[0] == tcNo):
        hastalar.remove(hastalar[hastalar.index(hasta)])
        durum = True
        break
  
    
    
  if durum:
    
    with open("Hasta.txt","w") as dosya:
        yeniDeger=""
        for hasta in hastalar:
          yeniDeger+=hasta
        dosya.write(yeniDeger)
        print("hasta silindi!")
        
        
    with open("randevu.txt","r") as dosya:
      randevular = dosya.readlines()

    for randevu in randevular:
      dizi = randevular[randevular.index(randevu)][:-1].split(":")
      randevuTc = dizi[0]
      if(tcNo == randevuTc):
        sira = randevular[randevular.index(randevu)]
        randevular.remove(sira)
        
    with open("randevu.txt","w") as dosya:
      metin=""
      for randevu in randevular:
        metin+=randevu
      dosya.write(metin)
  else:
    print("kayıt bulunamadı!")
    
def randevuSilme():
  tcNo=""
  while len(tcNo)!=11:
    tcNo = input("TC Kimlik No : ")
    
  with open("Hasta.txt","r") as dosya:
    hastalar = dosya.readlines()  
  durum = True
  for hasta in hastalar:
    kontrolHasta = hastalar[hastalar.index(hasta)].split(":")
    if(tcNo == kontrolHasta[0]):
      durum = False
      break
  
  if durum:
    with open("randevu.txt","r") as dosya:
      randevular = dosya.readlines()

    for randevu in randevular:
      dizi = randevular[randevular.index(randevu)][:-1].split(":")
      randevuTc = dizi[0]
      if(tcNo == randevuTc):
        sira = randevular[randevular.index(randevu)]
        randevular.remove(sira)
        
    with open("randevu.txt","w") as dosya:
      metin=""
      for randevu in randevular:
        metin+=randevu
      dosya.write(metin)
      print("işlem tamam")
    
    kosul = input("hastayıda silmek istermisin evet/hayır")
    if kosul == "evet":
      return hastaSil()
    elif kosul == "hayır":
      return anaMenu()
    else:
      print("hatalı işlem yaptınız menüye yönlendiriliyorsunuz...")
    
  else:
    kosul = input("olmadı birdaha denemek istermisin evet/hayır")
    if kosul == "evet":
      return randevuSilme()
    elif kosul == "hayır":
      return anaMenu()
    else:
      print("hatalı bir seçim yaptınız ana menüye yönlendiriliyorsunuzzz...")


def tcNo():
  tcNo=""
  while len(tcNo)!=11:
    tcNo = input("TC Kimlik No : ")

def hastaRandevuSayisi():
  
  dosya=open("Hasta.txt","r")
  satirSayisi=dosya.readlines()
  mesaj =(len(satirSayisi))
  print("kayıtlı hasta sayısı:",mesaj)
  
  dosya=open('randevu.txt','r')
  satirSayisi=dosya.readlines()
  mesaj=(len(satirSayisi))
  print("kayıtlı randevu sayısı: ",mesaj)
  
  
  
  
  
def hastaSorgulama():
  tcNo = input("tc: ")
  dosya = open("Hasta.txt","r")
  hastalar=dosya.readlines()
  dosya.close()
  isimListe = []
  for hasta in hastalar:
    degisken = hasta.split(':')
    ad=degisken[0]
    ad=ad.lower()
    isimListe.append(ad)
  sira=isimListe.index(tcNo.lower())
  degisken=hastalar[sira].split(":")
  guncelKayit = ':'.join(degisken)
  dosya=open("hsorgu.txt","w")
  dosya.write(guncelKayit)
  dosya.close()
  print("hasta bilgileri güncellendi!")
  
  dosya = open("randevu.txt","r")
  hastalar=dosya.readlines()
  dosya.close()
  isimListe = []
  for hasta in hastalar:
    degisken = hasta.split(':')
    ad=degisken[0]
    ad=ad.lower()
    isimListe.append(ad)
  sira=isimListe.index(tcNo.lower())
  degisken=hastalar[sira].split(":")
  guncelKayit = ':'.join(degisken)
  dosya=open("rsorgu.txt","w")
  dosya.write(guncelKayit)
  dosya.close()
  
  
  print("randevu bilgileri listelenecek")
  print("\nrandevu listesi;")
  dosya=open("rsorgu.txt","r")
  dizi=dosya.readlines()
  for randevu in dizi:
    degisken = randevu.split(':')
    tcNo=degisken[0]
    tarih=degisken[1]
    saat=degisken[2]
    doktorAdı=degisken[3]
    teshis=degisken[4]
    ilaç=degisken[5]
    tahliller=degisken[6]
    tahliller=tahliller[:-1]
    print("\t%d ) tcNo : %s\n\t Tarih : %s\n\t Saat : %s\n\t DoktorAdı : %s\n\t teshis : %s\n\t İlaç : %s\n\t tahliller : %s"%(dizi.index(randevu)+1, tcNo,tarih,saat,doktorAdı,teshis,ilaç,tahliller))
  

  print("hasta bilgileri listelenecek")
  print("\nhasta listesi;")
  dosya=open("hsorgu.txt","r")
  dizi=dosya.readlines()
  for hasta in dizi:
    degisken = hasta.split(':')
    tcNo=degisken[0]
    adı=degisken[1]
    soyAdı=degisken[2]
    dogumTarigi=degisken[3]
    telefon=degisken[4]
    hastaKayıtNo=degisken[5]
    adres=degisken[6]
    adres=adres[:-1]
    print("\t%d ) tcNo : %s\n\t adı : %s\n\t soyAdı : %s\n\t dogumTarigi : %s\n\t telefon : %s\n\t hastaKayıtNo : %s\n\t adres : %s"%(dizi.index(hasta)+1, tcNo,adı,soyAdı,dogumTarigi,telefon,hastaKayıtNo,adres))def muayneKaydı():
  tcno=input("Muayene kaydı yapılcak hastanın TC Nosunu giriniz:")  
  with open("randevu.txt","r") as dosya:
      randevular = dosya.readlines()
      for randevu in randevular:
        if tcno in randevu:
          sira = randevular.index(randevu)
          teshis = input("Teşhisi giriniz\n-->")
          dradi = input("doktor giriniz\n-->")
          ilac = input("İlaçları giriniz\n-->")
          tahlil = input("Tahlili giriniz\n-->")            
          randevular[sira] = ("{}:{}:{}:{}:{}:{}:{}\n").format(tcno,randevu.split(":")[1],randevu.split(":")[2],dradi,teshis,ilac,tahlil)
          with open("randevu.txt","w") as dosya:
            metin=""
            for randevu in randevular:
              metin = metin + randevu
            dosya.write(metin)
            print("Muayene kaydı alındı.")

 
while True:
  anaMenu()
  secim= int(input("lütfen seçiminizi yapınız: "))
  if secim == 1:
    hastaKayıt('Hasta.txt')
  elif secim == 2:
    hastaKayıtGuncelleme()
  elif secim == 3:
    hastaListeleme()
  elif secim == 4:
    randevuAlma('randevu.txt')
  elif secim == 5:
    randevuGuncelleme()
  elif secim == 6:
    randevuSilme()
  elif secim == 7:
    randevuListeleme()
  elif secim == 8:
    hastaSorgulama()
  elif secim == 9:
    hastaRandevuSayisi()
  elif secim == 10:
    hastaSil()
  elif secim == 11:
    muayneKaydı()
  else:
    print("bence seçimin yanlış birdaha dene...")
  

Bir yanıt yazın